Notiser

Print XL

Konstgrafiska tryck i stort format    23 juni – 21 augusti 2016

Sommarens utställning på MEKEN visar tryck av konstnärer som tänjer gränserna för vad som idag betraktar som konstgrafik.

Historiskt har pappret haft en avgörande roll som bärare av det grafiska trycket. I Print XL blir det tydligt att den rollen idag till och med stärkts och att även dess textur, färg och form utgör delar av verken. Men för att kunna forcera gränserna som arkets mått eller tryckpressen sätter har andra material, som t.ex. textil, också i allt större utsträckning börjat användas som tryckunderlag.

Från att ursprungligen ha studerats i mappar har konnässören av grafik sedan lång tid i första hand tag del av konstformen i utställningsmiljöer. Skalan dagens tryck utförs i korresponderar också i allt högre grad till arkitekturen i dessa miljöer. I MEKEN upplever besökaren ett möte mellan den nya monumentalgrafiken och industrilokalens storskaliga rymd.

MEKEN ligger i en av Walsverkets äldsta byggnader intill Kolbäcksån i Smedjebacken. Under 2016 firar konsthallen 10 år och gör en särskild satsning på grafik med hela tre temautställningar. Kopplingen mellan konstgrafiken och Smedjebacken är sedan länge fast etablerad. Under Axel Tallbergs sista år tid vid Konstakademien fick arbetarmålaren och bygdens son Johan Ahlbäck (18951973) möjligheten att prova etsning under hans ledning vilket därefter blev ett av hans huvudsakliga medium med en motivsfär hämtade bl.a. från Walsverket och dess omgivningar.

I utställningen Print XL medverkar: Anton Alvarez, Aron Kullander-Östling, Ellisif Hals, Fredrik Lindqvist, Jenny Bergman, John Rasimus, Lars Nyberg, Lina Nordenström, Stina Löfgren, Susanne Skeide, Richard Galloway och Ylva Franzén.

Anton Alvarez, Aron Kullander-Östling och Stina Löfgren bjöds förra året in som Artists-in-residence till Grafikens Hus. Genom sitt fria förhållande till etablerade estetiska standarder och övertygelsen om hantverkets centrala roll skapade formgivaren, grafisk designern och illustratören gemensam mark i den tillfälliga ateljén där rådande definitioner för grafisk konst utmanades. Genom att utveckla och utforska reproduktionstekniker på gränsen mellan det två- och tredimensionella hittade man svar på frågan om hur framtidens grafik skulle kunna se ut.

Av tusentals etsningar och torrnålstryck skapar Ellisif Hals och Susanne Skeide tillsammans skepnaden i form av landskap och naturfenomen. Den norska duons utställningsprojekt är baserat på unika möten mellan trycktekniken och det arkitektoniska rummet. Den ständigt växande samlingen omsätts och omformas gång på gång i nya platsspecifika installationer där de skira skulpturerna ut sig i förhållande till golv, väggar och tak eller svävar mot fri rymd.

Över Fredrik Lindqvists textilpaneler krockar medeltida högkulturer. I utfallet formeras de uppförstorade träsnitten till samtidsfabler som utforskar den västerländska traditionens jakt på en enda objektiv sanning genom att föreslå alternativa verkligheter. I monokroma linjelekar och kontrasterande färgkaskader poserar centralgestalterna med självklarhet i sin världsuppfattning. Normer och förväntningar som i andra kontexter skulle noteras som givna blottläggs i gränslandet mellan människa och natur.

En hel värld ryms på några kvadratcentimeter i Lars Nybergs bilder. En monumental historia skalas om till miniatyr men antar även kolossala proportioner som förstoringar på MEKEN:s fasader. Länkarna mellan nu och då i form av industribyggnader i olika stadier av förfall bleknar bort mot sina föränderliga omgivningar i samtidens utkanter. På pappret uppenbaras de åter i en skärpa som får omvärld och oväsentligheter att tona ut bortom tid och rum. Balanserade kring intensivt mörka kärnpunkter med exakt avvägda linjer i anspänningen mellan svärtan och tomrummet utkristalliserar de sig som universella monument.

Hur ser egentligen orden ut? Lina Nordenström har i boktryck, på skrivmaskin och med tryckpress utvecklat tekniker som flyttar intresset från den bokstavliga betydelsen. I växlingen av typernas storleksgrad och snitt eller med ljudbaserade utgångspunkter som ändrar intonation och innebörd utforskas strukturen. Med typstängernas rytmer mot valsen byggs geometriska mönster och former. Genom upprepade tryckomgångar där bokstäverna överlappar på arket eller staplas ovanpå varandra till tredimensionella formationer träder språket fram i bildlig form.

För Ylva W Franzén och Jenny Bergman är screentrycket den förenande faktorn. Deras gemensamma konstprojekt möts i gränslandet emellan textil och keramik. Genom att kombinera materialerfarenheter och utforska fältet med ny blick har oväntade tankebanor utvecklats till storskaliga möjligheter för det offentliga rummet. Kaklets beständiga yta med potential att expandera i det oändliga sammanförs med abstrakta mönsterbilder. Inom den allmänna platsens kontext erbjuder konsthantverket möjligheten att återknyta kontakter i samspelet mellan det taktila, detaljerade och inbjudande i den samtida offentligheten.

Med hjälp av träsnittets klichéer skärskådas John Rasimus (Falun) avbildandets symboliska aspekter genom föreställningen om den Amerikanska västern. En kontext som via populärkulturell spridning sedan länge har sina rötter världen över. Inte vid något annat tillfälle har en tid och plats ur historien utgjort grunden för en liknande fantasiskapelse och självbildskonstruktion. Betydelsebärande element som huvudpersonen cowboyen och dess mest betecknande ikon i form av hans ten-gallon hat adderas till varandra som bitarna i ett pussel. På arket liksom i verkligheten skapar de tillsammans mytens om the Old West.

Ur svärtan i Richard Galloways linoleumsnitten tränger baksidan av en socialt segregerad stads vardag fram genom människorna som lever där. Plats och rum utgör ett panorama av parallella berättelser som flyter fram i olika plan utan att vidröra varandra. Han har under mer än ett decennium verkat i Londons East End i ständig kontrast till de västliga välsituerade kvarteren och det allestädes närvarande skönhetsideal de representerar. Genom att groteskt framhäva drag och egenskaper i sina bilder når han istället individens grundläggande mänsklighet i ett samhälle på väg att svämma över.

I MEKEN visar Print XL:s deltagande konstnärer med hjälp av nya dimensioner, material och tekniker hur öppenheten gentemot nyheter och tekniska landvinningar som historiskt utgjort en viktig del i konstformen fortsätter att leda konstgrafiken framåt.

www.mekensmedjebacken.se

Lämna en kommentar